Make your own free website on Tripod.com


The Japanese Fan Site (Español)Home - Japanese

Vocabulario Japonés
Ejemplos
Vocabulario Japonés

Lista de palabras con sus traducciones en japonés:

Pronombres

Yo = Watashi 
= Anata 
Él = Kare 
Ella = Kanojo 
Nosotros = Watashi tachi 
Ustedes = Anata tachi 
Ellos/Ellas = Anohito tachi 

Adjetivos:

Pequeño = Chiisai 
Un poco = Chotto 
Estudiante = Gakusei 
Saludable, bien = Genki 
Bueno = Ii 
Juntos(as) = Isshoo-ni 
Lindo(a), gracioso(a) = Kawaii 
Económico = Keizai-teki na 
Lindo(a), bonito(a) = Kirei 
Amable = Shinsetsu 
Virgen = Shojo 
Niña = Shoojo 
Alto(a), caro(a) = Takai 
Divertido(a) = Tanoshii 
Cortés, bien educado = Teinei 
Mal educado (falta de respeto) = Shitsurei
Amigo(a) = Tomodachi
Famoso(a) = Yuumei

Verbos:

Dar = Agemasu
Encontrarse = Aimasu
No hay, No tengo = Arimasen
Hay, Tengo = Arimasu
Jugar = Asobimasu
Estudiar = Benkyoo shimasu
Gustar mucho = Dai-suki desu
Salir(de la casa, etc.) = Dekakemasu
Ser = Desu
Haber, Tener (Formalmente) = Gozaimasu
Hablar = Hanashimasu
Correr = Hashirimasu
Ir = Ikimasu
Estar = Imasu
Comprar = Kaimasu
Escribir, dibujar = Kakimasu
Prestar = Kashimasu
Venir = Kimasu
Por favor = Kudasai
Dar = Kuremasu
Esperar = Machimasu
Ver, mirar = Mimasu
Recibir = Moraimasu
Dormir = Nemasu
Beber = Nomimasu
Perder (Un medio de transporte) = Nori-Okuremasu
Bailar = Odorimasu
Hacer esperar = Omatase
Enseñar, instruir = Oshiemasu
Nadar = Oyogimasu
Terminar = Owarimasu
Viajar = Ryokoo Shimasu
Pasear = Sanpo Shimasu
Explicar = Setsumei Shimasu
Manera (De hacer algo) = Shikata
Hacer = Shimasu
Morir = Shinimasu
Así = Soo
Gustar = Suki Desu
Comer = Tabemasu
Partir (un vehiculo o viajero) = Tachimasu
Detenerse = Tomarimasu
Hacer Ejercicio = Undoo Shimasu
Entender = Wakarimasu
No Entender = Wakarimasen
Romper, Quebrar = Warimasu

Dias de la semana:

Domingo = Nichiyoobi
Lunes
 = Getsuyoobi
Msrtes = Kayoobi
Miércoles = Suiyoobi
Jueves = Mokuyoobi

Viernes
 = Kinyoobi
Sábado = Doyoobi

Meses del año:

Enero = Ichi gatsu
Febrero = Ni gatsu
Marzo = San gatsu
Abril = Shi gatsu
Mayo = Go gatsu
Junio = Roku gatsu
Julio = Shichi gatsu
Agosto = Hachi gatsu
Septiembre = Ku gatsu
Octubre = Juu gatsu
Noviembre = Juu ichi gatsu
Diciembre = Juu ni gatsu

Números:

0 = Rei
1 = Ichi
= Ni
3 = San
4 = Shi
5 = Go
6 = Roku
7 = Shichi
8 = Hachi
9 = Kyuu
10 = Juu
100 = Hyaku
1,000 = Sen
10,000 = Man

 

Última actualización: 18 de julio de 2002